Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě byla založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní bylo vzdělávání učitelů pro tzv. 2. stupeň základních škol. Rozhodnutím o zrušení existující pedagogické školy pro vzdělání učitelů národních škol v Ostravě byla výuka spojena do jednoho pracoviště. Stal se jím (v roce 1959) nově zřízený Pedagogický institut v Ostravě. Roku 1964 dostal tento institut statut samostatné Pedagogické fakulty. Fakulta ve čtyřletém studiu připravovala učitele tzv. 1. a 2. stupně ZŠ. Tím bylo vytvořeno vysokoškolské pracoviště. Jeho pedagogové se začali podílet na vědeckém a kulturním životě nejen v regionálním, ale i v celostátním kontextu. Přispělo k tomu i pozdější zavedení pětiletého studia učitelů pro školy tzv. 3. stupně.

Ostravská univerzita v Ostravě organicky navázala na tuto tradici. Současně se svého naplnění dočkaly déle trvající snahy poskytnout preferencemi těžkého průmyslu silně poznamenanému Ostravsku novou, zajímavou příležitost. Humanitně zaměřenou vysokou školu.Vsoučasné době Ostravskou univerzitu v Ostravě tvoří Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta. Zájemcům o studium nabízí pestrou škálu bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů, ale i programy celoživotního vzdělávání. Další šance zvyšování vlastní odbornosti nabízí univerzita veřejnosti prostřednictvím realizace celé řady projektů Evropské unie.

Univerzita má dva vědecké ústavy. Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování se zaměřuje na rozvoj speciálních matematických metod a dalších oborů patřících do soft computing. Evropský výzkumný institut sociální práce řadí mezi své hlavní cíle podporu odborného růstu nových vědeckých pracovníků z řad studentů i akademických pracovníků. Rozvoj vědomostí a dovedností manažerů i sociálních pracovníků z praxe v Evropě.

Na zkvalitnění servisu pro vědu výzkum se významně podílí Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě. Tato veřejná knihovna má specializované fondy a informačními zdroje tematicky odpovídající základní profilaci fakult. Poskytuje služby výpůjční, meziknihovní, cirkulační, rešeršní, referenční, konzultační, informační vzdělávání a reprografické služby. Mnohé z nich jsou dostupné on-line. Knihovna se stává místem setkávání. Je tu i nadstandardní prostor, kde se může sejít až 50 lidí a 28 z nich současně pracovat na PC, zdejších či svých noteboocích (WIFI připojení). Lidé tu poslouchají hudbu, nebo jen tak odpočívají v relaxačním vaku. Je tu, na univerzitní půdě v této podobě unikátní, Centrum Pyramida, zohledňující speciální potřeby studentů univerzity.

Centrum informačních technologií je specializovaným pracovištěm, jehož posláním je zabezpečení provozu a správa informačních a telekomunikačních prostředků a systémů na všech pracovištích univerzity. Jedná se především o telefonii, on-line internet, e-mail, univerzitní web a mnoho dalších informačních systémů.

Ostravská univerzita v Ostravě věnuje pozornost komunikaci s veřejností. Na svých webových stránkách pravidelně uveřejňuje to nejzajímavější, co o dění na univerzitě publikovala multimédia. Pro externí veřejnost vydává elektronický měsíčník INFO<U>, newsletter. Studenti a zaměstnanci univerzity jsou dopisovateli a čtenáři tištěného měsíčníku Listy Ostravské univerzity.

Univerzita se neuzavírá sama do sebe. Pro veřejnost pravidelně pořádá mnoho akcí, z nichž mnohé se staly tradičními. Její Stavovská unie studentů každoročně koná např. oblíbený a veřejností hojně navštěvovaný Majáles a Hladnovskou laťku. Kromě toho vydává společně se studenty VŠB-TU elektronickou verzi časopisu Underground.Filozofická fakulta pak např. cyklus Setkání s osobností a výstavy ve své galerii Na Půdě. Přírodovědecká fakulta řadu zajímavých popularizačních akcí pro nejširší veřejnost – podílí se na akci Chemie na Slezkoostravském hradě. Fakulta umění pravidelně pořádá zajímavé výstavy ve vlastní galerii Student. Svou badatelskou činnosti studenti univerzit prezentují na studentských konferencích jednotlivých fakult Ostravské univerzity v Ostravě. O všech akcích univerzita informuje v předstihu v Aktualitách svých webových stránek.

Popularitu si za dobu své existence získaly i různé soutěže, pořádané jednotlivými fakultami. Nadaní matematici celého světa se každoročně sjíždějí na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě na Mezinárodní matematickou soutěž Vojtěcha Jarníka. Stejná fakulta pořádá i šachový turnaj Táhni!. Československá soutěž Den s překladem, pořádaná Filozofickou fakultou univerzity pro talentované začínající translatury, je nositelkou prestižního ocenění Label 2009. A výčet soutěží, pořádaných univerzitou, zdaleka není úplný.
Web www.osu.cz