Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Je však vnímána jako moderní a dynamická, kosmopolitní a prestižní vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

Věda a výzkum tvoří významnou součást činnosti Univerzity Karlovy, jejíž prioritou je dále rozvíjet prestižní postavení tzv. vědecké univerzity. Na UK působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují se zahraničními pracovišti. Možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti univerzity mají na jednotlivých fakultách také studenti. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bezmála půlmilionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem.

Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o to, promítat výsledky výzkumu a vývoje do vzdělávací činnosti a zapojení co nejvyššího počtu vědeckých pracovníků a studentů do českých i zahraničních projektů v největší možné míře. Důkazem úspěšnosti politiky Univerzity Karlovy v oblasti vědy a výzkumu jsou i žebříčky vědecké úspěšnosti univerzity jako celku, které ukazují i srovnání se zahraničními prestižními ústavy. Pracovníci UK se účastní řešení mezinárodních projektů, např. programu Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (European Organization for Nuclear Research), za všechny další významné a úspěšné vědecké týmy lze uvést alespoň tým Českého egyptologického ústavu.

Na univerzitě bylo uvedeno v život nové rozdělování institucionálních prostředků v rámci univerzity do praxe. K tomuto účelu byly vytvořeny projekty UNCE a programy PRVOUK. Tyto programy mají navázat na již skončené programy „Výzkumných záměrů“ a „Výzkumných center“ a tím zajistit efektivní využití prostředků a lidských zdrojů k vytvoření dalších excelentních výsledků.

Mezi tvůrčí činnosti pěstované na univerzitě lze zařadit vědecké, výzkumné a aplikované projekty, mezi tvůrčí aktivity je nutné také počítat umělecké počiny, ke kterým je možné přiřadit například cenné publikace. Univerzita má přes 7900 zaměstnanců, z toho téměř 4500 akademických a vědeckých pracovníků.

Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8000 studentů. Více než 7000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bezmála 9000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků.

Univerzita Karlova spolupracuje s řadou renomovaných univerzit po celém světě a její prioritou je každému svému studentovi se zájmem o studium či pobyt v zahraničí umožnit na určitou dobu vycestovat. Na zvyšování mezinárodního profilu univerzity a její otevřenosti se významně podílí oblast mezinárodní spolupráce, v jejímž rámci univerzita usiluje o dosažení vysokých standardů ve společných mezinárodních vědeckých projektech, působí v řadě prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítí a aktivně podporuje mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků.

Velkou roli v procesu internacionalizace hrají mezinárodní výměnné programy zajišťující mobilitu studentů a akademických pracovníků. Ti mohou využívat např. programy EU, mezi nimiž je nejvýznamnější výměnný program LLP/Erasmus.

Jeho využívanost má stále rostoucí tendenci, a to jak u vysílaných, tak i přijímaných studentů. Evropská komise řadí UK na přední místo v Evropě, pokud jde o počty vyslaných a přijatých studentů, a u akademických pracovníků dokonce na místo nejpřednější.

Velký důraz je kladen na rozvoj meziuniverzitní spolupráce, jenž se uskutečňuje na základě sítě bilaterálních dohod. V současné době tato síť zahrnuje téměř 200 partnerských univerzit ze všech kontinentů. Partnery UK jsou hlavně prestižní vysoké školy ze 49 zemí od Kanady po Nový Zéland. Spolupráce s partnerskými univerzitami se odehrává v celé řadě oblastí, ať už jde o společné vědecké projekty či pořádání seminářů a letních škol. Studentům doktorského studijního programu je pak na partnerských univerzitách umožněno studovat v režimu tzv. co-tutelle, tj. pod dvojím vedením disertačních prací, a získat tak dva diplomy, které mají uznatelnou platnost.

Akademičtí pracovníci využívají pobytů v rámci meziuniverzitní spolupráce zejména k získávání poznatků přispívajících k jejich vlastní výzkumné či publikační činnosti, k prezentaci výsledků či vytváření společných vědeckých projektů.

K podpoře mezinárodní mobility se hojně využívají též fakultní dohody, které doplňují nabídku partnerských univerzit UK a jejichž prostřednictvím fakulty nabízejí svým studentům a akademickým pracovníkům další možnost, jak absolvovat studijní pobyt v zahraničí.

V oblasti mezinárodní spolupráce usiluje univerzita o získávání kvalitních zahraničních vědeckých pracovníků, což vede k posílení jejího postavení jakožto přední mezinárodně uznávané výzkumné univerzity. Tyto pracovníky aktivně vyhledává a finančně je podporuje. Pro tyto účely byl zřízen Fond postdoc.

Univerzita Karlova se aktivně podílí na činnosti celé řady prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítí, které si pomáhají při uskutečňování svých cílů, ale přitom vzájemně respektují identitu a různorodost partnerských institucí. Mimo jiné pořádá či spoluorganizuje řadu významných akcí, kterých se aktivně účastní jak studenti, tak akademičtí pracovníci.

Univerzita Karlova má z českých vysokých škol nejvyšší podíl zahraničních studentů – více než 7000 –, z nichž v cizím vyučovacím jazyce studuje 2300, většinu z nich tvoří zahraniční studenti z celého světa, především z Velké Británie, Skandinávie, Pyrenejského poloostrova, Severní Ameriky a Asie.

Fond mobility byl zřízen v roce 2001 UK a jeho cílem je finančně podporovat studium na zahraniční univerzitě v délce jednoho až dvou semestrů, pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK, účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí, pobyty a studium zahraničních studentů na UK atd.

V hodnocení The Times Higher Education World University Rankings 2011–2012 se UK umístila jako jediná z českých vysokých škol mezi prvními pěti sty hodnocenými univerzitami, a to na 305. místě.

Academic Ranking of World Universities, tzv. šanghajský žebříček, který každoročně srovnává více než 1000 nejlepších světových univerzit, vybraných z více než 17 000 univerzit z celého světa, opakovaně zařadil UK v minulých letech do třetí stovky univerzit, čímž se opětovně začlenila mezi 2 % nejlepších světových univerzit a 100 nejlepších univerzit evropských.
Web www.cuni.cz