Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 10 300 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.

UTB navazuje na dlouholetou tradici Fakulty technologické, která existovala ve Zlíně od roku 1969 a vychovala stovky vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Pojmenována je po legendárním zakladateli obuvnické výroby ve Zlíně a světoznámém podnikateli Tomáši Baťovi (1876-1932).

Velký důraz je na UTB kladen na výuku angličtiny a dalších cizích jazyků. Nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v angličtině. Maximálně podporovány jsou všechny formy mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty studentů, přednášky a stáže pedagogů, spolupráce na vědecko-výzkumných projektech a další. Univerzita nabízí třístupňové studium založené na kreditovém systému ECTS (European Credit Transfer System). Absolventi UTB získávají celoevropsky uznávaný Diploma Supplement zlepšující jejich pozici na trhu práce v Evropě. Prestiž UTB mezi evropskými vysokými školami zvyšuje také certifikát Diploma Supplement Label, který univerzita získala v roce 2009 (již podruhé) od Evropské komise. Na konci roku 2012 obrdržela UTB od Evropské komise certifikát ECTS Label, který je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti terciárního vzdělávání. UTB je členem řady mezinárodních organizací. K nejvýznamnějším patří členství v EUA (European University Association), jež sdružuje téměř 800 univerzit ze 46 zemí Evropy. Prostřednictvím EUA má univerzita možnost podílet se na všech jejích významných aktivitách podporujících vyšší vzdělávání v Evropě a prezentovat se tím celé akademické obci Evropy. UTB je také signatářem boloňské Magna Charta Universitatum, která kromě jiného klade důraz na rozvoj a svobodu vědy a nutnost odstranění hranic při poznávání a předávání vědění. Signatáři charty se zavazují vytvářet podmínky pro mobilitu vyučujících i studentů. UTB je dále členem Danube Rectors' Conference, která sdružuje univerzity podunajského regionu, i dalších institucí.

Zájemcům o studium nabízí univerzita výběr z mnoha perspektivních studijních programů na šesti fakultách:

    Fakulta technologická (FT)
    Fakulta managementu a ekonomiky (FaME)
    Fakulta multimediálních komunikací (FMK)
    Fakulta aplikované informatiky (FAI)
    Fakulta humanitních studií (FHS)
    Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ)

Kvalitní univerzitu charakterizuje rozvinutá věda a výzkum. V některých směrech, jako je třeba polymerní inženýrství, chemie nebo automatizace a řízení technologických procesů, má UTB výrazný kredit v zahraničí.

Významným výzkumným pracovištěm je Centrum polymerních systémů, v němž působí více než stovka vědců z celého světa; řada z nich přitom za svou vědeckou práci získala některá mezinárodní ocenění. Mezinárodně uznávaných výsledků dosahují také pracovníci Fakulty aplikované informatiky, zejména v oblasti matematického modelování zpracovatelských procesů nebo studia netradičních energetických zdrojů. Aplikovaný a průmyslový výzkum probíhá i na Univerzitním institutu.

K propojení výzkumu s praxí slouží dva univerzitní vědeckotechnické parky. Jeden je zaměřen na spolupráci s plastikářskými a potravinářskými podniky, druhý s firmami z oblasti IT.
Nabízíme rovné příležitosti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně prosazuje rovné příležitosti, vzájemný ohled a spravedlivé zacházení pro všechny své studenty a zaměstnance. Stejně tak UTB činí ve vztahu k uchazečům o studium i zaměstnání. Nikdo nesmí být diskriminován, zejména z důvodu věku, pohlaví, zdravotního postižení, etnického původu, národnosti, rasy, náboženského vyznání, členství v organizacích. Zacházení se studenty a zaměstnanci, stejně tak s ostatními osobami, musí být vždy v souladu s pravidly slušnosti a občanského soužití.
Web www.utb.cz