Vysoká škola báňská TU Ostrava

VŠB - TU Ostrava navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. Montánní učiliště bylo v Příbrami zřízeno 23. 1. 1849. Pozdější Vysoká škola báňská byla z Příbrami do Ostravy přestěhována v roce 1945 a začátkem padesátých let se začala členit na jednotlivé fakulty. Univerzita je historicky spjata s rozvojem těžby nerostů a jejich zpracováním. Určitě není nadsázkou konstatování, že technický um Čechů vznikal a vyvíjel se především v souvislosti se zpracováním kovů. Naše vysoká škola se tradičně zaměřovala průmysl a postupně ve svém vývoji reagovala na společenské a ekonomické změny.

Od roku 1989 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava uskutečňuje ve vazbě na strukturální změny svou transformaci na moderní Technickou univerzitu s plnohodnotnou nabídkou studia. Univerzita se tak stále opírá o svou 165 let dlouhou historii, přičemž ale strategicky podporuje rozvoj perspektivních technických a ekonomických oborů.

VŠB - TU Ostrava je součástí systému vysokých škol jako nejvyššího stupně vzdělávací soustavy ČR, je vysokou školou technicko-ekonomického zaměření, jejímž základním úkolem je:
  •     poskytovat vysokoškolské vzdělání,
  •     rozvíjet výzkum a vývoj,
  •     rozvíjet spolupráci s praxí.
Má právo udělovat akademické tituly, vědecké hodnosti a akademický titul „doktor honoris causa“. Součásti VŠB - TU Ostrava spolupracují s vládními organizacemi, samosprávou, tuzemskými i zahraničními vysokými školami, vědeckými institucemi, organizacemi a jednotlivci.
Web www.vsb.cz