Národní technická knihovna

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti.

V moderní ekologické budově v dejvickém kampusu NTK poskytuje především studentům okolních vysokých škol ideální prostředí pro studium. K dispozici jsou individuální i týmové studovny a učebny, samoobslužné tiskové a kopírovací služby, noční studovna, asistované informační a rešeršní služby a v neposlední řadě i 330 tisíc volně přístupných svazků odborné literatury (a dalších asi 800 tisíc ve skladech), 1.200 odborných časopisů tištěných a kolem 50 tisíc elektronických a několik stovek elektronických knih. Vedle toho je knihovna i společenským a kulturním centrem s přednáškovou a bohatou výstavní činností, poskytuje exkurze a vzdělávací akce, je i „pouhým" místem setkávání s prostorným parterem a příjemnou kavárnou. V budově je také sídlo Ústřední knihovny ČVUT a v parteru najdete i pobočku městské knihovny, prodejnu počítačů a společné univerzitní knihkupectví ČVUT a VŠCHT. NTK je i propagátorem technického vzdělávání, poskytuje exkurze, stáže, letní školy a podobně.

Na dálku poskytuje NTK elektronickou cestou kolem 18 tisíc odborných časopisů z oblasti techniky, přírodních věd a medicíny pro studenty, pedagogy a výzkumníky více než 70 vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, velkých knihoven a dalších výzkumných organizací. Je největším dodavatelem těchto služeb v ČR. Podobně „až na váš stůl" dodá na objednávku kterémukoliv svému zákazníku elektronickou cestou články z tištěných časopisů, z tištěných knih mimo ochranu autorského práva a z tzv. šedé literatury (různé typy zpráv, disertace, firemní literatura aj.).

Na národní úrovni knihovna provozuje, mimo jiné, Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) a národní středisko pro přidělování mezinárodního standardního čísla seriálových publikací (ISSN). NTK také poskytuje profesní rekvalifikační kurzy v oblasti moderních knihovních služeb a expertní konzultační činnost na národní úrovni.

Knihovna integruje svoje činnosti s okolními vysokými školami a vědeckými ústavy. Sdružení ChemTK umožňuje poskytovat integrované informační a knihovnické služby ve spolupráci s Centrem informačních služeb VŠCHT, dalším jeho členem se stane Středisko vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. V říjnu 2013 byla uzavřena smlouva o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze-Suchdole.

Stanete-li se zákazníkem NTK, získáte tím i možnost vzdáleného přístupu do vybraných on-line databází a dalších elektronických zdrojů (neplatí pro kolektivní uživatele). Podrobné informace obsahuje Knihovní řád.

Národní technická knihovna byla vybudována v areálu VŠ v Praze 6-Dejvicích. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2006, hrubá stavba dokončena v prosinci 2007 a od dodavatele byla převzata v prosinci 2008. Pro veřejnost byla knihovna plně zpřístupněna v září 2009. Dne 27. září 2012 byla Radou pro výzkum, vývoj a inovace schválena NTK jako výzkumná organizace (v. o.) a zároveň jako součást národní informační infrastruktury.
Web www.techlib.cz