Štátna vedecká knižnica v BB

Státní vědecká knihovna v Banské Bystrici je státní kulturní a vědecko-informační institucí zaměřenou na knihovní, bibliografickou, výzkumnou, vzdělávací, vydavatelskou a kulturně-výchovnou činnost. Od roku 2001 je ke knihovně organizačně přičleněny Literární a hudební muzeum, čímž se činnost knihovny rozšířila o sběratelskou a odbornou činnost litrárno-muzejní a hudebně-muzejní.

Státní vědecká knihovna v Banské Bystrici:
  • je koordinačním, výzkumným, metodickým, vzdělávacím, poradenským a statistickým pracovištěm knihovního systému,
  • shromažďuje, odborně zpracovává, uchovává, ochraňuje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond, především však odborné knihovnické dokumenty domácího a zahraničního původu, jakož i speciální technické dokumenty,
  • poskytuje základní a speciální knihovnicko-informační služby podporující rozvoj vědy, techniky, kultury a vzdělávání,
  • je pracovištěm meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby,
  • je konzervační knihovnou České republiky, získává a uchovává povinné výtisky ve smyslu zákona č. 212/1997 Z.z. a jeho doplnění zákonem č. 182/2000 Z.z. a 535/2003 Z.z. o povinných výtiscích periodických a neperiodických publikací,
  • spolupracuje na budování souborného katalogu Slovenská knihoven,
  • podílí se na tvorbě slovenské národní bibliografie,
  • koordinuje tvorbu bibliografie vědních oborů, utváří a zpřístupňuje jejich databáze,
  • výsledky odborné a vědecko-výzkumné činnosti prezentuje prostřednictvím vlastní ediční, publikační a propagační činnosti,
  • zabezpečuje a provádí vědecké, odborné, vzdělávací a kulturně-výchovné akce spojené s předmětem její činnosti.

Web www.svkbb.eu