Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Státní vědecká knihovna v Košicích (SVK) patří k největším knihovnám na Slovensku, v počtu knihovního fondu jí patří 2. místo. Je univerzální vědecká knihovna, jejíž hlavní náplní jsou služby široké veřejnosti. Je to kulturní, informační a vzdělávací instituce zaměřená zejména na knihovní, bibliografickou, výzkumnou a vydavatelskou činnost. Plní funkci teritoriálního střediska speciální technické literatury. V rámci celoslovenské působnosti má specializaci na hornictví, hutnictví, aplikovanou geologii a na ně navazující ekologii.
Knihovna poskytuje konzultantské a poradenské služby ostatním knihovnám v kraji a vydává občasník Knihovny Košického kraje.
Web www.svkk.sk