Slovenská poľnohosp. univerzita v Nitre

Slovenská zemědělská univerzita (SPU) v Nitře je vrcholná vzdělávací a vědecká instituce, jejímž hlavním úkolem je poskytování vysokoškolského vzdělávání na základě vědeckých poznatků v oblasti zemědělství a příbuzných odvětvích a tvůrčí vědecké bádání. Vycházeje z uvedených úkolů SPU v rámci Slovenské univerzit má své jedinečné postavení a celonárodní působnost. Jejím posláním je zajištění vzdělávání, výzkumu a poradenství tak, aby vytvářela a přenášela znalosti nutné k rozvoji zemědělství a příbuzných odvětví, rozvoj venkova na Slovensku s celkovým propojením na mezinárodní Společenství při. Své poslání naplňuje výchovou odborníků s nejvyšším vzděláním, vysokými morálními zásadami, občanskou a společenskou odpovědností, výchovou v duchu hodnot demokracie, humanismu a tolerance. Studenty vede k tvořivému, kritickému a nezávislémumysleniu, zdravému sebevědomí a národní hrdosti.

Realizací svého poslání SPU přispívá ke zvyšování vzdělanostní, vědecké, technické a hospodářské úrovně společnosti. Při této činnosti navazuje na celosvětový vývoj vědy a kultury. V duchu národních a všelidové tradic působí jako součást sítě vysokých škol a vědeckých pracovišť ČR. Spolu s dalšími vysokoškolskými institucemi SPU tvoří síť veřejných vysokých škol České republiky.
Slovenská zemědělská univerzita v Nitře a její fakulty poskytují vysokoškolské vzdělávání v akreditovaných studijních oborech a studijních programech prováděných ve třech stupních vysokoškolského studia:
 •     bakalářský,
 •     inženýrský,
 •     doktorský.
Studijní programy na SPU se mohou uskutečňovat v denní nebo externí formě studia. V obou formách studia se studijní programy mohou realizovat:
 •     prezenční metodou,
 •     distanční metodou,
 •     kombinovanou metodou.
Aktuálně akreditované studijní programy nabízí v současnosti 6 fakult:
 •     Fakulta agrobiologie a potravinových zdrojů,
 •     Fakulta biotechnologie a potravinářství,
 •     Fakulta ekonomiky a managementu,
 •     Fakulta evropských studií a regionálního rozvoje,
 •     Fakulta zahradnictví a krajinného inženýrství,
 •     Technická fakulta (dříve mechanizačních fakulta).

Web www.uniag.sk