Technická univerzita vo Zvolene

V souladu se zásadami demokracie a humanismu av souladu s platnými zákony univerzita vykonává vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost, která navazuje na dlouhodobou tradici lesnického a dřevařského vzdělávání a výzkumu na Slovensku. V systému vysokých škol na Slovensku má jedinečné postavení se zaměřením na komplex les - dřevo - ekologie - environment s přiměřeným rozšířením působení do příbuzných a aplikačních oblastí, kterými jsou zejména přírodní a technické vědy, ekonomie, management a umění.

Posláním Technické univerzity ve Zvolenu je rozvíjet tvůrčí vědecké bádání a na jeho základě poskytovat vysokoškolské vzdělání ve všech třech stupních v Slovenské a evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru.
V oblasti výzkumu naplňuje své poslání řešením výzkumných projektů a programů národního a mezinárodního charakteru zejména v oblastech zemědělských a lesnických věd, inženýrství a technologie, environmentalistiky a ekologie, strojírenství, umění, ekonomie a managementu, ochrany osob a integrované bezpečnosti i dalších příbuzných a aplikačních oblastí.

V oblasti vzdělávání naplňuje své poslání ve studijních oborech lesnictví, dřevařství, ekologie a environmentalistika, výrobní technika, ale také v příbuzných uměleckých, ekonomických, přírodovědeckých a technických oborech se zvýšeným důrazem na zastoupení programů druhého a třetího stupně studia a akreditaci a uskutečňování programů v cizích jazycích.

Strategickým záměrem univerzity pro období příštích 6 let, který je definován v dokumentu Dlouhodobý záměr TU ve Zvolenu na období 2011 - 2016, je internacionalizace vzdělávání, vědeckého bádání a využití poznatků, jakož i další rozvoj statusu univerzitní vysoké školy, zvýraznění postavení Technické univerzity ve Zvolenu v rámci evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru a zapojení se do budování znalostní společnosti v rámci své profilace s posílením své jedinečnosti v systému vysokého školství ČR.

Vizí Technické univerzity ve Zvolenu po roce 2016 je být univerzitní vysokou školou s významným postavením v Evropském a vzdělávacím a výzkumném prostoru zejména v tradičních oblastech svého působení. V doplňkových a aplikačních oblastech bude plnit zejména slovenská a regionální potřeby.
Technická fakulta bude jedinečnou institucí zaměřenou neprospěch na komplex les - dřevo - ekologie - environment s přiměřeným rozšířením působení do příbuzných a aplikačních oblastí.
Technická fakulta bude poskytovat vyváženou kombinaci vědecko-výzkumných, vzdělávacích a profesně zaměřených aktivit v rozvíjení spektru věd na úrovni základního a aplikovaného výzkumu, jakož i jeho inženýrského, technologického a technického využití.

Od akademického roku 2005/2006 se na Technické univerzitě ve Zvolenu uplatňuje třístupňový model vysokoškolského studia, tj studium v ​​bakalářském, inženýrském a doktorském stupni.

Bakalářské studium je obsahově ucelená část vysokoškolského studia a trvá nejméně tři roky. Absolvent po provedení státní zkoušky a obhajoby závěrečné práce získává titul "bakalář" (ve zkratce "Bc."). Inženýrské studium je hlavní oblast vysokoškolského vzdělávání na TU a trvá v denní formě studia 5 let, v externí formě studia 6 let. Absolvent po provedení státní zkoušky a obhajobě diplomové práce získává akademický titul "inženýr" (ve zkratce "Ing."). Doktorské studium je nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělávání a trvá v denní formě studia zpravidla 3 až 4 roky, v externí formě studia zpravidla 5 let. Absolventům doktorského studia po obhajobě disertační práce se uděluje vědecko-akademická hodnost "philosophiae doctor" (ve zkratce "PhD.").
Na základě výsledků komplexní akreditace, která byla ukončena v roce 2009, univerzita a její čtyři fakulty (Lesnická fakulta, Dřevařská fakulta, univerzita vo, univerzita vo techniky) nabízejí v současnosti 107 studijních programů v denní a externí formě studia, z toho v bakalářském stupni 40, v inženýrském stupni 39 av doktorském studiu 28 programů. Všechny studijní programy probíhají v systému ECTS, který byl postupně zaváděn na fakultách TU ve Zvolenu od akademického roku 2002/2003.

Kromě toho univerzita nabízí kurzy celoživotního vzdělávání a studium v ​​rámci Univerzity třetího věku, které je určeno především lidem poproduktivním věku.
Web www.tuzvo.sk