Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře (UKF) je vrcholnou vzdělávací, vědeckou a uměleckou subjektem a nese jméno významné osobnosti v historii Nitry i Slovenska - Konstantina Filozofa (svatého Cyrila, 827-869). Nastoupila na cestu rozvíjení cyrilometodějské tradice, šíření vzdělanosti, humanismu, demokracie a tolerance. UKF se formuje jako moderní evropská všeobecná univerzita, ve které dominuje věda, duchovní kvalita, vysoká odbornost, pedagogické mistrovství, široká komunikativnost uvnitř i se světem. Její silnou stránkou je rozsáhlá nabídka studijních programů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, jejich pružnost, inovativnost a různorodost.
UKF kromě tradiční přípravy pedagogů pro základní a střední školy, připravuje studiem vědeckých a odborných studijních programů budoucích sociálních pracovníků, odborníků pro kulturní zařízení, politologů, katechety, žurnalistů, archeologů, historiků, muzeologie, biologů, ekologů, matematiků, fyziků, informatiků, psychologů , Gemologie a dalších odborníků. Jedinečností UKF je příprava učitelů v jazyce maďarském pro uplatnění se na národnostně smíšeném území a příprava učitelů, sociálních a osvětových pracovníků pro romské etnikum.
Univerzita organizuje i celoživotní vzdělávání a to především jako doplňkové pedagogické studium, rozšiřující studium a zájmové studium univerzity třetího věku. Univerzita má více než 50 letou tradici vysokoškolského vzdělávání. V březnu 2010 ministr školství na základě výsledků komplexní akreditace předal UKF dekret o jejím zařazení mezi univerzitní vysoké školy.
 
Univerzitu v současnosti tvoří pět fakult:

Fakulta přírodních věd
Fakulta sociálních věd a zdravotnictví
Fakulta středoevropských studií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

Vědecký potenciál UKF je koncentrovaný do unikátních pracovišť - vědeckých ústavů a ​​specializovaných laboratoří, které jsou zárukou kvalitních výstupů vědeckovýzkumných aktivit vědeckých a vědecko-pedagogických pracovníků a doktorandů univerzity, jakož i předpokladem odborného růstu mladé generace výzkumníků.
Web www.ukf.sk