Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline (ŽU) vznikla 1. září 1953 vyčleněním z Českého vysokého učení technického v Praze jako Vysoká škola železniční. Prošla mnoha transformacemi, v roce 1996 byl název Vysoká škola dopravy a spojů změněn na Žilinskou univerzitu v Žilině.

ŽU jako veřejná vysoká škola univerzitního typu poskytuje vzdělání ve všech třech stupních studia (bakalářské, inženýrské / magisterské, doktorandské) v denní a externí formě. Na ŽU ukončilo studium dosud přibližně 63 000 absolventů, z toho 1800 zahraničních. Ve všech formách studia studuje přibližně 11 000 studentů. Univerzita má více než 1 500 pracovníků, z toho 650 vysokoškolských učitelů. Svou více než půlstoletou historií zaujímá přední místo v slovenský vzdělávacím prostoru a to nejen počtem studentů, nabídkou akreditovaných studijních programů, ale zejména výraznou výzkumnou i zahraniční aktivitou založenou na rozsáhlé spolupráci s domácími a zahraničními firmami a institucemi.

V oblasti vědy a výzkumu jsou pracoviště ŽU zapojeny do řešení více než 150 vědeckých a výzkumných projektů finančně podporovaných z veřejných zdrojů prostřednictvím celostátních grantových schémat v objemu 2,1 mil. EUR. Současně řeší kolektivy 35 projektů podporovaných ze zahraničí, především v rámci 6. a 7. rámcového programu EU. Kromě vlastního řešení úloh je sledována i problematika kvalitního technického vybavení experimentálních pracovišť a zvyšování kvality lidských zdrojů.

Řešitelské kolektivy úzce spolupracují s partnery z hospodářské sféry v aplikovaném výzkumu. V rámci strukturálních fondů prostřednictvím operačního programu výzkum a vývoj je podporovaných 6 center excelence. V rámci tohoto operačního programu je ŽU zapojena do 4 projektů kompetenčních center. Jsou vytvořeny 3 centra aplikovaného výzkumu. Dosažené výsledky prezentuje ŽU především formou publikační činnosti, podanými žádostmi o udělení patentu na vynález, prezentací na mezinárodních vědeckých sympoziích a konferencích, ale i na veletrzích a výstavách. Kooperace se zahraničními univerzitami umožňuje studentům a učitelům aktivní účast v mezinárodních vzdělávacích a vědeckovýzkumných programech (LLP / ERASMUS, Grundtvig, Comenius, dále TEMPUS, COST, CEEPUS, v 6. a 7. rámcovém programu aj.).

Ve vzdělávacím programu celoživotního vzdělávání LLP, podprogramu ERASMUS patří ŽU mezi nejaktivnější slovenský univerzity a jako jediná slovenská univerzita je uvedena mezi nejúspěšnějšími 40 univerzitami v EU v oblasti učitelských mobilit za období 10 let. ŽU patří přední místo v počtu vyslaných ERASMUS studentů av počtu realizovaných stáží ze Slovenské vysokých škol zapojených do programu.
Web www.uniza.sk